Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska za 2021 r.

Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska za 2021 r.

PEC “EMPEC” Spółka z o.o. w Ustce eksploatowała w 2021 r. 3 kotłownie. Są to:

  • kotłownia Rejonowa KR- 1, podstawowe paliwo – miał węglowy
  • kotłownie lokalne przy ul. Darłowskiej 57 i M. Polskiej 62 na paliwo olejowe

Parametry zużytych paliw:

  • miał węglowy – zużycie = 11 133,39 Mg o wartości opałowej = 23 199 kJ/kg
  • olej opałowy – zużycie =   7 334 dcm3o wartości opałowej = 43 100 kJ/kg

Ilości wyemitowanych zanieczyszczeń zebrano w tabeli poniżej.

Zanieczyszczenie Miał węglowy [kg] Olej opałowy [kg]
Dwutlenek węgla 20 221 [Mg] 12 [Mg]
Dwutlenek siarki 60 566 28
Tlenki azotu 44 534  37
Pyły 6 332  13

Przedsiębiorstwo posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia w zakresie ochrony środowiska. W 2021 r. nie miały miejsca przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Bieżący stan sieci ciepłowniczej ( 31.12.2021 r.)

System ciepłowniczy miasta Ustki obejmuje 25,4 km sieci wysokoparametrowej oraz 1,8 km sieci niskoparametrowej. W rejonie Ustki Zachód znajduje się sieć preizolowana zbudowana po 1998r.

Parametry wody grzewczej-sieciowej:

temperatura: 110/65°C (zima), 65/25°C (lato), docelowo przedsiębiorstwo będzie obniżało parametry do 100/43°C, ciśnienie: maksymalne robocze 1,6 MPa. Woda w obiegu grzewczym i instalacyjnym spełnia wymogi norm: PN-/C-04601, PN-/C-04607. Poddana jest procesowi osmozy, po którym pozostaje chemicznie oczyszczona i praktycznie pozbawiona przewodnictwa oraz procesowi odgazowania próżniowego (usuwanie tlenu).

Niektóre odcinki sieci wysokoparametrowej i niskoparametrowej posiadają rezerwę dla nowych podłączeń.

Każdy Odbiorca przyłączający się do miejskiego systemu ciepłowniczego musi spełniać warunki przyłączenia oraz wnieść opłatę przyłączeniową, obliczoną zgodnie z obowiązującą „Taryfą dla ciepła” na podstawie dokumentacji technicznej przyłącza (średnica i długość).

Skip to content