Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska za 2022 r.

Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska za 2022 r.

PEC “EMPEC” Spółka z o.o. w Ustce eksploatowała w 2022 r. 3 kotłownie. Są to:

  • kotłownia Rejonowa KR- 1, podstawowe paliwo – miał węglowy
  • kotłownie lokalne przy ul. Darłowskiej 57 i M. Polskiej 62 na paliwo olejowe

Parametry zużytych paliw:

  • miał węglowy – zużycie = 11 196,79 Mg o wartości opałowej = 22 299 kJ/kg
  • olej opałowy – zużycie =   6 134 dcm​3o wartości opałowej = 43 100 kJ/kg

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej za 2022 rok: Wp,c = 1,54

Ilości wyemitowanych zanieczyszczeń zebrano w tabeli poniżej.

ZanieczyszczenieMiał węglowy [kg]Olej opałowy [kg]
Dwutlenek węgla20 337 [Mg]10 [Mg]
Dwutlenek siarki84 20023
Tlenki azotu44 78731
Pyły6 29811

Przedsiębiorstwo posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia w zakresie ochrony środowiska. W 2022 r. nie miały miejsca przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Bieżący stan sieci ciepłowniczej (31.12.2022 r.)

System ciepłowniczy miasta Ustki obejmuje 25,4 km sieci wysokoparametrowej oraz 1,4 km sieci niskoparametrowej. W rejonie Ustki Zachód znajduje się sieć preizolowana zbudowana po 1998r.

Parametry wody grzewczej-sieciowej:

temperatura: 110/65°C (zima), 65/25°C (lato), docelowo przedsiębiorstwo będzie obniżało parametry do 100/43°C, ciśnienie: maksymalne robocze 1,6 MPa. Woda w obiegu grzewczym i instalacyjnym spełnia wymogi norm: PN-/C-04601, PN-/C-04607. Poddana jest procesowi osmozy, po którym pozostaje chemicznie oczyszczona i praktycznie pozbawiona przewodnictwa oraz procesowi odgazowania próżniowego (usuwanie tlenu).

Większość sieci wysokoparametrowej i niskoparametrowej posiada rezerwę dla nowych podłączeń.

Każdy Odbiorca przyłączający się do miejskiego systemu ciepłowniczego musi spełniać warunki przyłączenia oraz wnieść opłatę przyłączeniową, obliczoną zgodnie z obowiązującą „Taryfą dla ciepła” na podstawie dokumentacji technicznej przyłącza (średnica i długość).

Skip to content