Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska za 2023 r.

Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska za 2023 r.

PEC “EMPEC” Spółka z o.o. w Ustce eksploatowała w 2023 r. 3 kotłownie. Są to:

  • kotłownia Rejonowa KR- 1, podstawowe paliwo – miał węglowy
  • kotłownie lokalne przy ul. Darłowskiej 57 i M. Polskiej 62 na paliwo olejowe

Parametry zużytych paliw:

  • miał węglowy – zużycie = 10 635,12 Mg o wartości opałowej = 22 011 kJ/kg
  • olej opałowy – zużycie =   6 532 dcm​3o wartości opałowej = 43 100 kJ/kg

Ilości wyemitowanych zanieczyszczeń zebrano w tabeli poniżej.

ZanieczyszczenieMiał węglowy [kg]Olej opałowy [kg]Gaz ziemny [kg]
Dwutlenek węgla19 316 [Mg]11 [Mg]
Dwutlenek siarki83 37925
Tlenki azotu42 54033
Pyły5 71612

Przedsiębiorstwo posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia w zakresie ochrony środowiska. W 2023 r. nie miały miejsca przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Bieżący stan sieci ciepłowniczej ( 31.12.2023 r.)

System ciepłowniczy miasta Ustki obejmuje 25,8 km sieci wysokoparametrowej oraz 1,3 km sieci niskoparametrowej. W rejonie Ustki Zachód znajduje się sieć preizolowana zbudowana po 1998r.

Parametry wody grzewczej-sieciowej:

temperatura: 110/65°C (zima), 65/25°C (lato), docelowo przedsiębiorstwo będzie obniżało parametry do 100/43°C, ciśnienie: maksymalne robocze 1,6 MPa. Woda w obiegu grzewczym i instalacyjnym spełnia wymogi norm: PN-/C-04601, PN-/C-04607. Poddana jest procesowi osmozy, po którym pozostaje chemicznie oczyszczona i praktycznie pozbawiona przewodnictwa oraz procesowi odgazowania próżniowego (usuwanie tlenu).

Większość sieci wysokoparametrowej i niskoparametrowej posiada rezerwę dla nowych podłączeń.

Każdy Odbiorca przyłączający się do miejskiego systemu ciepłowniczego musi spełniać warunki przyłączenia oraz wnieść opłatę przyłączeniową, obliczoną zgodnie z obowiązującą „Taryfą dla ciepła” na podstawie dokumentacji technicznej przyłącza (średnica i długość).

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 poz. 1378, tekst jednolity z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 7b ust. 5 pkt 1 lit. a-c ustawy Prawo energetyczne:

  • procentowe udziały energii z odnawialnych źródeł energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w 2023:

– z odnawialnego źródła energii – 0 %

– z ciepła odpadowego – 0 %

– z ciepła pochodzącego z kogeneracji – 0 %

  • wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 rozporządzenie w sprawie weryfikacji oszczędności energii ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej:
    2023 – 1,54

Sumę końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w danym systemie ciepłowniczym 234 095 GJ.

Ilość oraz udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego 0 GJ.

Skip to content