Rodo

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO)Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” Spółka z o.o. w Ustce zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

1) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” Spółka z o.o. w Ustce – siedziba: 76-270 Ustka, ul. Bałtycka 5A  jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów. 
2) Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 10 kwietnia 2006 r. – Prawo energetyczne oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego. 
3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez „EMPEC” sp. z o.o. w Ustcedotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła. 
„EMPEC” sp. z o.o. w Ustce deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki, 
 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatywwśród klientów związanych z nią umowami, 
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 

4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce, w tym profilowaniu.

5) Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 • sprostowania (poprawiania) danych, 
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
 • do ograniczenia przetwarzania danych, 
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6) „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce przechowywać będziePaństwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki. 
7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z „EMPEC” sp. z o.o. w Ustceumowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.

8) Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

9) Więcej informacji można uzyskać kontaktując się:

 • telefonicznie: 59 8144-273 
 • drogą elektroniczną: empec@partner.net.pl 
 • osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

Prezes Zarządu „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce

Skip to content