Zapytanie ofertowe nr 2/2024

Zapytanie ofertowe nr 2/2024

PEC „EMPEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Ustce przy ul. Bałtyckiej 5A ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na ” Remont pomieszczeń w budynkach PEC „EMPEC” Sp. z o. o. w Ustce ” w trybie zapytania ofertowego. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zakres robót stanowiący załącznik 3 i 5do zapytania oraz pomocniczo przedmiary robót stanowiące załącznik 4 i 6 do zapytania.

Termin realizacji zamówienia:

6.1. wykonanie robót remontowych o których mowa w pkt. 3.1 ppkt. 1): do 30 czerwca 2024r.

6.2. wykonanie robót remontowych o których mowa w pkt. 3.1 ppkt. 2) i ppkt. 3): do 31 sierpnia 20024r.

Ofertę należy złożyć elektronicznie: empec@partner.net.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2024 roku do godziny 10.00. Termin otwarcia ofert dnia 16 maja 2024 roku godzina 10.30 w biurze spółki ul. Bałtycka 5A.

SIWZ do pobrania po e-mailowym zgłoszeniu na adres: empec@partner.net.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego: Anna Kochańska – specjalista ds. inwestycji i obsługi klienta, tel. 784 982 183 lub e-mail: akochanska@empec.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo dp przerwania lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Skip to content