Zapytanie ofertowe nr 5/2024

Zapytanie ofertowe nr 5/2024

PEC „EMPEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Ustce przy ul. Bałtyckiej 5A ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Remont obmurza oraz leja zsypowego w kotłach WR5 nr 1,2,3,6 w kotłowni rejonowej nr. 1 w Ustce” w trybie zapytania ofertowego. Wymagania wobec wykonawcy odnośnie realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

Termin realizacji zamówienia : do 31 sierpnia 2024r.

Ofertę należy złożyć elektronicznie: empec@partner.net.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2024 roku do godziny 10.00. Jako temat wiadomości zawierającej ofertę prosimy wpisać ” Zapytanie ofertowe – oferta na „Remont kotłów”. Termin otwarcia ofert dnia 12 czerwca 2024 roku o godzinie 10.30 w biurze spółki ul. Bałtycka 5A.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego: Krzysztof Romanowski – kierownik kotłowni, tel. 666-218-232 lub e-mail: kromanowski@empec.pl

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – Formularz oferty

Zał. nr 2 – Wzór umowy

Zał. nr 3 – Przedmiar robót

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania lub zamknięcie przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Skip to content