Ogłoszenia przetargów

07.06.2024r.

Ogłoszenie sprawa 5/2024

PEC „EMPEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Ustce przy ul. Bałtyckiej 5A ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Remont obmurza oraz leja zsypowego w kotłach WR5 nr 1,2,3,6 w kotłowni rejonowej nr. 1 w Ustce” w trybie zapytania ofertowego. Wymagania wobec wykonawcy odnośnie realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

Termin realizacji zamówienia : do 31 sierpnia 2024r.

Ofertę należy złożyć elektronicznie: empec@partner.net.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2024 roku do godziny 10.00. Jako temat wiadomości zawierającej ofertę prosimy wpisać ” Zapytanie ofertowe – oferta na „Remont kotłów”. Termin otwarcia ofert dnia 12 czerwca 2024 roku o godzinie 10.30 w biurze spółki ul. Bałtycka 5A.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego: Krzysztof Romanowski – kierownik kotłowni, tel. 666-218-232 lub e-mail: kromanowski@empec.pl

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – Formularz oferty

Zał. nr 2 – Wzór umowy

Zał. nr 3 – Przedmiar robót

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania lub zamknięcie przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

02.05.2024r.

Ogłoszenie – sprawa 3/2024

PEC „EMPEC” SP. z o.o. z siedzibą w Ustce przy ul. Bałtyckiej 5A ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielanie zamówienia na „Remont dachu budynku PEC „EMPEC” Sp. z o.o. w Ustce „ w trybie zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opinia techniczna wraz z przedmiarem robót stanowiąca załącznik 2 i 4 do zapytania.

Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2024 roku.

Ofertę należy złożyć elektronicznie: empec@partner.net.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2024 roku do godziny 10.00. Termin otwarcia ofert dnia 16 maja 2024 roku o godzinie 10.30 w biurze spółki ul. Bałtycka 5A.

SIWZ do pobrania po e-mailowym zgłoszeniu na adres: empec@partner.net.pl.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego: Anna Kochańska- specjalista ds. inwestycji i obsługi klienta, tel: 784 982 183 lub e-mail: akochanska@empec.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

02.05.2024r.

Ogłoszenie – sprawa 2/2024

PEC „EMPEC” SP. z o.o. z siedzibą w Ustce przy ul. Bałtyckiej 5A ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielanie zamówienia na „Remont pomieszczeń w budynkach PEC „EMPEC” Sp. z o.o. w Ustce „ w trybie zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zakres robót stanowiących załącznik 3 i 5 do zapytania oraz pomocniczo przedmiary robót stanowiące załącznik 4 i 6 do zapytania. Termin realizacji zamówienia:

6.1. wykonanie robót, o których mowa w pkt. 3.1 ppkt. 1): do 30 czerwca 2024r.

6.2. wykonanie robót remontowych, o których mowa w pkt. 3.1 ppkt. 2) i ppkt. 3): do 31 sierpnia 2024r.

Ofertę należy złożyć elektronicznie: empec@partner.net.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2024 roku do godziny 10.00. termin otwarcia ofert dnia 16 maja 2024 roku o godzinie 10.30 w biurze spółki ul. Bałtycka 5A.

SIWZ do pobrania po e-mailowym zgłoszeniu na adres: empec@partner.net.pl.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego: Anna Kochańska- specjalista ds. inwestycji i obsługi klienta, tel: 784 982 183 lub e-mail: akochanska@empec.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

29.01.2024
Ogłoszenie  – sprawa  nr 1/2024
PEC “EMPEC” Sp.  z o.o.  z siedzibą: 76-270  Ustka  ul. Bałtycka 5A, zaprasza do składania ofert na Dostawę samochodu Renault Master w wersji Furgon FWD EXTRA 3,5T L2H2 2.3 dCi 135 E6e. Termin realizacji  do uzgodnienia, ale nie później niż do 31 lipca 2024 r.
Termin składania ofert do dnia  09.02.2024 r. do godz. 12.00   w siedzibie Spółki.
Termin otwarcia ofert dnia  09.02.2024   godz. 12.15  w siedzibie Spółki.
SWZ do pobrania pod linkiem
Telefony kontaktowe : sekretariat 59 8144 273
Osoba uprawniona do kontaktów: Krzysztof Romanowski  666 218 232.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w całości, zmiany lub odwołania jego warunków w każdej chwili bez podania przyczyn, jak również zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.


24.10.2023
Ogłoszenie  – sprawa  nr 5/2023
PEC “EMPEC” Sp.  z o.o.  z siedzibą: 76-270  Ustka  ul. Bałtycka 5A, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu łazienki oraz pomieszczenia biurowego na terenie Kotłowni Rejonowej KR-1 .
Termin realizacji  do uzgodnienia, ale nie później niż do 31 grudnia 2023 r.
Termin składania ofert do dnia  09.11.2023 r. do godz. 12.00   w siedzibie Spółki.
Termin otwarcia ofert dnia  09.11.2023   godz. 12.30  w biurze Spółki przy Kotłowni KR-1 ul. Krótka 12  .
SIWZ do pobrania pod linkiem
Telefony kontaktowe : sekretariat 59 8144 273
Osoba uprawniona do kontaktów: Krzysztof Romanowski  666 218 232.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania  lub zamknięcia  przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego .


12.08.2023
Sprawa nr 4/2023
Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie przyłączy cieplnych w Ustce przy ul. Wyszyńskiego 12 i ul. Mickiewicza 9.
Długość ok. 136 mb , średnica 2 x Dn 32; 2 x Dn 40; 2 x Dn 80.
Termin realizacji do dnia : 31.10.2023
Termin składania ofert do dnia 07.09.2023r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki „EMPEC” .
Termin otwarcia ofert dnia 07.09.2023r. godz. 12.15 w biurze spółki przy Kotłowni KR-1 ul. Krótka 12 .
SWZ do pobrania po mailowym zgłoszeniu na adres: empec@partner.net.pl
Telefony kontaktowe : sekretariat 59 8144 273
Osoba uprawniona do kontaktów : Piotr Wojciechowicz 502 393 608 .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
(admin)


17.07.2023 r.
ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO
ENGIE EC Słupsk sp. z o.o. oraz PEC „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce zapraszają na pierwsze spotkanie w ramach dialogu technicznego w postępowaniu na realizację dwóch zadań:

  1. „Budowa Mobilnej Kontenerowej Kotłowni Gazowej 6,0 MWth wraz z przyłączami w formule EPC (zaprojektuj i wybuduj)”.
  2. „Wymiana dwóch kotłów węglowych WR-5 na kotły gazowe o mocy 6 MW każdy w formule EPC (zaprojektuj i wybuduj)”.

Lokalizacja projektu: Kotłownia węglowa EMPEC Ustka, ul. Krótka 12 Ustka.
Inwestorzy:
Engie EC Słupsk Sp. z o.o. – finansuje zadanie nr 1
PEC EMPEC sp. z o.o. w Ustce – finansuje zadanie nr 2
Zgłoszenia do dialogu należy przesyłać w terminie do 21.07.2023 do godz. 10:00 jednocześnie na dwa adresy mailowe: empec@partner.net.pl oraz sekretariat.ec@engie.com razem z referencjami. Więcej informacji oferenci mogą uzyskać  uzyskać pod linkiem: ZAPROSZENIE


04.07.2023 r.
Ogłoszenie  – sprawa  nr 3/2023
PEC “EMPEC” Sp.  z o.o.  z siedzibą: 76-270  Ustka  ul. Bałtycka 5A, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu budynku biurowego KR-1 .
Termin realizacji  do uzgodnienia, ale nie później niż do 31 września 2023 r.
Termin składania ofert do dnia  31.07.2023 r. do godz. 12.00   w siedzibie Spółki.
Termin otwarcia ofert dnia  31.07.2023   godz. 12.30  w biurze Spółki przy Kotłowni KR-1 ul. Krótka 12  .
SIWZ do pobrania pod linkiem
Telefony kontaktowe : sekretariat 59 8144 273
Osoba uprawniona do kontaktów: Krzysztof Romanowski  666 218 232.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania  lub zamknięcia  przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego .


31.03.2022 r.
Ogłoszenie  – sprawa  nr 1/2022
PEC “EMPEC” Sp.  z o.o.  z siedzibą: 76-270  Ustka  ul. Bałtycka 5A, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci cieplnej w Ustce o długości  ok. 131 mb, średnica 2 x Dn 150,80,50mm .
Termin realizacji  do dnia : 15.06.2022 i 31.12. 2022 r.
Termin składania ofert do dnia  22.04.2022 r. do godz. 12.00   w siedzibie Spółki.
Termin otwarcia ofert dnia  22.04.2022r.   godz. 12.15  w biurze Spółki przy Kotłowni KR-1 ul. Krótka 12  .
SIWZ do pobrania po mailowym zgłoszeniu na adres: empec@partner.net.pl
Telefony kontaktowe : sekretariat 59 8144 273
Osoba uprawniona do kontaktów: Piotr Wojciechowicz  502 393 608 .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania  lub zamknięcia  przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego .


PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH

Sprawa nr 5/2021
Zapraszamy do złożenia ofert w przetargu na dostawę 3 węzłów ciepłowniczych.
Terminy realizacji: do dnia 29.04.2022.
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium.
Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia  22.11.2022 do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2021 r godz.10:15 w miejscu wskazanym w SIWZ
SIWZ, opis przedmiotu zamówienia i pozostałe dokumenty dostarczymy drogą elektroniczną na wniosek oferentów przesłany na adres: empec@partner.net.pl
Osoba uprawniona do kontaktów: Stefan Smychowski tel. 602-330-279 s.smychowski@poczta.onet.pl

Skip to content