INFORMACJA O REKOMPENSATACH

INFORMACJA O REKOMPENSATACH

MAKSYMALNE CENY DOSTAWY CIEPŁA – po aktualizacji ustawy o rekompensatach ustawą z dnia 8 lutego 2023 (Dz. U. 2023 poz. 295)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” spółka z o.o. z siedzibą w Ustce niniejszym informuje Odbiorców ciepła, że z dniem 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), którą wprowadzono średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą dla m. in. podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 tej ustawy, pod warunkiem, że podmioty te złożą stosowne oświadczenia, których treść została ustalona rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacja na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 19675).

Zgodnie z art. 53 ww. ustawy Odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 składają po raz pierwszy oświadczenie sprzedawcy ciepła, który na podstawie umowy sprzedaży ciepła dostarcza ciepło tym Odbiorcom, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 11 października 2022 r.

Niezłożenie przez Odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 oświadczeń uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tych odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła wraz z rekompensatą.

Ponadto informujemy, że we wszystkich naszych źródłach ciepła średnia cena wytwarzania ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wynoszącą dla KR-1 103,82zł/GJ netto i 150,95 zł/GJ netto dla kotłowni olejowych, co powoduje, że od dnia 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023, wobec wszystkich uprawnionych o których mowa w art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 15.09.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw stosowane będą ceny lub stawki opłat w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzanego ciepła z rekompensatą. W najbliższym czasie, zgodnie z art. 59 ww. ustawy średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensata zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Poniżej zamieszczamy linki do:

  1. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
  2. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw;
  3. prezentacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Skip to content